Akımlar

Psikoloji Ana Konuları

Yazar : admin | Tarih : 21/05/2012 | Akımlar, Psikoloji | Yorum Yok

Feminizm

FEMİNİZM Alm. Feminismus, Frauenbewegung, Fr. Féminisme, İng. Feminism. Toplumun bütün alanlarında kadınla erkeğin eşit olduğunu savunan bir fikir hareketi. Feminizm, felsefî bir fikir hareketi olarak ilk defâ batıda, kadınlara hiçbir değer verilmemesi, insan olarak sayılmaması sonucu Fransız devriminden sonra ortaya çıktı.


Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 30/06/2010 | Akımlar | Yorum Yok

Cenelec

CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, Avrupa Elektronik Normalleşme Standartları Kuruluşu kısaltması.

CEN, Avrupa Komitesi Standardizasyon ve CENELEC, Avrupa Komitesi Standardizasyon Elektroteknik ) ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri domain standartların çalışmak zorunda kabul araya gelerek stratejik yaklaşım.

Küresel düzeyde sanayi konsorsiyumlar yüzlerce ile teknoloji standartları genellikle parçalanmış bulunmaktadır. Bu ortamda şaşırtıcı paydaşlar için, ve ortaya çıkan özellikler her zaman Avrupa ihtiyaçlarını yansıtmıyor olabilir olabilir. To increase clarity, and ensure European needs were met, CEN Members had a long-term strategic group – the CEN/ISSS Forum – whose Chair reported to the Technical Board, which sets CEN technical standards strategy. netliği arttırmak, ve Avrupa ihtiyaçlarını sağlamak için, CEN üyeleri uzun vadeli stratejik grubu – vardı karşılandı CEN / ISSS Forum – Kimin Başkanı Teknik Kurul, CEN teknik standartlar strateji belirler bildirildi.

Yazar : admin | Tarih : 18/04/2010 | Akımlar | Yorum Yok

Komünizm

KOMÜNİZM Alm. Kommunismus (m), Fr. Communisme (m), İng. Communism. Üretim araçlarının toplum malı olmasını, tüketim mallarının ihtiyâca göre paylaşılmasını isteyen, toplumu tek bir sınıf olarak telakkî eden, âile yapısını, dînî inançları reddeden bir rejim şekli.

 

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 29/10/2009 | Akımlar | Yorum Yok

Postmodernizm

Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni kültür biçimlerin işaretleri olarak başlamıştır.

II. Dünya savaşının ardından ortaya çıkan iki durum vardı:

1- insanın içindeki kötücül potansiyel ve bu kötülüğün, kilisenin ona öğretmeye çalıştığı gibi yalnızca iyiliğin yokluğu olmayacağı.


Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 14/10/2009 | Akımlar | Yorum Yok

Marxizm

MARXİZM; Alm. Marxismus (m), Fr. Marxisme (m), İng. Marxism. Târihî maddeciliğin on dokuzuncu yüzyıldan îtibâren yeniden düzenlenmiş şekli. Karl Marx ve Friedrich Engels’in “diyalektik metodu”, iktisat târih, insan, cemiyet, ilim ve sosyal hâdiselere tatbik ederek meydana getirdikleri felsefî görüşlerin, ideolojik dünyâ görüşü. Marx ve Engels, Alman felsefecilerinden hegel’in diyalektiğini, İngiliz iktisatçılarından Adam Smith ve Ricardo’nun ekonomi-politiğini, Fransız sosyalistlerinden Saint Simon, Forrier ve Prudhon’un fikirlerini, Ağustino Thirry ve Guizot’un târihle alâkalı görüşlerini kullanarak Marxist felsefenin temellerini ortaya koydular.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 06/09/2009 | Akımlar | Yorum Yok

Merkantilizm

MERKANTİLİZM; Alm. Merkantilismus (m), Fr. Mércantilisme (m), İng. Mercantilism. Devletin zenginliğini, ülkeye değerli mâden girişine bağlayan iktisâdî doktrin. Batı Avrupa’da on beşinci yüzyıldan 18. yüzyıla kadar yaygın olan bu anlayışa göre, bir ülkenin güçlenmesi ve îtibar kazanması altın ve gümüşün fazlalığına bağlıdır. Merkantilistlere göre kalkınma, ithâlâtın az, ihrâcâtın çok olmasıyla mümkündür. Bu sâyede ülkeye giren maldan daha fazlası ihraç edilerek değerli mâden miktarı arttırılabilir.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 03/09/2009 | Akımlar | Yorum Yok

Militarizm

Militarizm Alm. Militarismus (m.), Fr. Militarisme (m.), İng. Militarism. Millet idâresinde, bütün unsurların, askerî kurallara dayanmasını isteyen bir siyâsî düşünce tarzı. Militarist düşünce şekli de denilen bu doktrine göre; devlet idâresi de dahil, her türlü mesele ve millî dâvânın, sâdece ordu gücü ile çözülebileceği esastır.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 30/08/2009 | Akımlar | Yorum Yok

Liberalizm

LİBERALİZM Alm. Liberalismus (m), Fr. Libéralisme (m), İng. Liberalism. Devlet politikasında ve hükümet anlayışında hürriyeti esas alan, toplum hayâtında ve kişilerin yaşayışında hür ve serbest bir hayâtı vazgeçilmez prensip kabul eden bir anlayış, bir sistem. Liberalizm Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin asıl menşei, “hür bir şahsa yakışan” anlamına gelen Lâtince “liberalis” kelimesidir. Liberalizm, tâbir olarak adını on dokuzuncu yüzyıl başlarında İspanya’da kurulan “Liberales” ismini taşıyan siyasî partiden alır.

Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : 15/08/2009 | Akımlar | Yorum Yok

Materyalizm

MATERYALİZM Alm. Materialismus (m), Fr. Matèrialisme (m), İng. Materialism. Toplum hayâtını ve fertler arasındaki ilişkileri ve davranışları belirleyen tek faktörün madde olduğunu savunan felsefe akımı. Târihteki maddeci felsefe akımlarının, on dokuzuncu yüzyıldan başlıyarak günümüzde yeniden düzenlenmesinden ibârettir. Materyalizm, rûhî ve zihnî kâbiliyetlerin maddî bir açıklaması olduğunu ileri sürer. Mekanik materyalizm adı verilen birinci maddeci yaklaşımda bütün biyolojik, psikolojik, târihî ve içtimâî (sosyal) olaylar basit bir mekanik süreç olarak kabûl edilir.


Tamamını Oku…

Yazar : admin | Tarih : | Akımlar | Yorum Yok